REGULAMIN ZAMAWIANIA I KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH WWW.MYWAY-JEWELLERY.COM

I. Terminologia

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
1. Sprzedawca bonu – AMANO Aleksandra M Nowak, ul. Wyspiańskiego 7/11, Gdynia 81-435, , NIP: 586-209-79-51, REGON 220718997, zwany dalej AMANO.
2. Karta Podarunkowa – wydawana przez Sprzedawcę plastikowa/ papierowa forma bonu wartościowego na okaziciela, stwierdzającym prawo Użytkownika bonu do wymiany na towary w sklepie internetowym www.myway-jewellery.com, o określonej dacie ważności, z przypisanymi informacjami o wartości bonu. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
3. Klient – osoba fizyczna, przedsiębiorca lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nabywająca Kartę Podarunkową od Sprzedawcy.
4. Użytkownik – każdorazowy okaziciel Karty Podarunkowej będący osobą fizyczną.
5. Wartość Do Wykorzystania – przypisana Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary lub usługi przy użyciu Karty Podarunkowej w sklepie internetowym www.myway-jewellery.com.
6. Transakcja – proces zakupu dokonany przez Użytkownika w sklepie www.myway-jewellery.com przy użyciu Karty Podarunkowej.
7. Sklep www.myway-jewellery.com – sklep internetowy prowadzony pod adresem url: www.myway-jewellery.com umożliwiający wykorzystanie Karty Podarunkowej.
8. Transakcja – dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie Karty Podarunkowej na towary poprzez obniżenie wartości bonu (Wartości Do Wykorzystania) o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów lub usług.
 
II. Postanowienia ogólne

§ 2

1. Karta Podarunkowa www.myway-jewellery.com ma zasięg krajowy i służy wyłącznie do realizacji Transakcji w sklepie internetowym www.myway-jewellery.com.
2. Wartość Do Wykorzystania ustalana jest indywidualnie przez Klienta i AMANO. Karta podarunkowa jest dostępna w następujących nominałach: 100 zł, 150 zł i 200 zł. Informacje dotyczące Wartości Do Wykorzystania dla danej Karty Podarunkowej przekazywane są Klientowi wraz z Kartą Podarunkową.
3. Karta Podarunkowa posiada wzór graficzny opracowany przez AMANO.
4. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę- dotyczy to firm. Natomiast klient indywidualny uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu Karty podarunkowej w terminie 14 dni.
5. Karta Podarunkowa podlega wymianie na towary w okresie wskazanym na Karcie.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Klientowi.

§ 3

1. Warunkiem przekazania Kart Podarunkowych Klientowi jest złożenie i opłacenie zamówienia. Klient ma prawo przekazać Kartę Podarunkową dowolnie wybranym przez siebie osobom fizycznym – Użytkownikom Kart Podarunkowych.
2. AMANO nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności- w szczególności wynikające z tytułu nieważności Karty Podarunkowej.
3. AMANO nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Klientem.
4. Po dokonaniu zapłaty za Karty Podarunkowe na rzecz AMANO, Klient uzyskuje prawo korzystania z  Karty Podarunkowej.
 
III. Zamówienie Kart Podarunkowych

§ 4

1. AMANO zobowiązuje się do przekazania Kart Podarunkowych Klientowi w ilości i o wartości zgodnej ze złożonym zamówieniem w formie pisemnej lub elektronicznej.
2. AMANO potwierdzi drogą elektroniczną złożone przez Klienta zamówienie.
3. AMANO wystawi Klientowi za usługi świadczone na rzecz Klienta notę księgowo - obciążeniową na kwotę odpowiadającą wartości nominalnej zamówionych przez Klienta Kart Podarunkowych z uwzględnieniem przyznanego rabatu.
4. AMANO dostarczy zamówione przez Klienta Karty Podarunkowe pod wskazany przez niego adres przesyłką kurierską. Karty Podarunkowe zostaną wydane wyłącznie osobom upoważnionym przez Klienta do odbioru bonów.
5. AMANO jest zobowiązane do dostarczenia Klientowi Kart Podarunkowych w ilości i o wartości zgodnej ze złożonym zamówieniem.

IV. Użytkowanie Karty Podarunkowej

§ 5

Klient i Użytkownik Karty Podarunkowej przyjmują do wiadomości, iż:
1. Użytkownik Karty Podarunkowej może posługiwać się bonem jednorazowo, natomiast na niewykorzystaną kwotę zostanie wystawiona nowa Karta Podarunkowa.
2. Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową poprzez wpisanie unikalnego kodu umieszczonego na Karcie Podarunkowej w koszyku zakupów w polu „Kody Rabatowe” i zatwierdzeniem go przyciskiem „OK” w sklepie internetowym www.myway-jewellery.com.  Wartość koszyka zostanie obniżona o Wartość do Wykorzystania zapisanej w dniu dokonania zakupów na Karcie Podarunkowej. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega standardowej fiskalizacji.
3. Karta Podarunkowa nigdy nie podlega wymianie na gotówkę.
4. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza Wartość Do Wykorzystania, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny inną akceptowaną przez sklep www.myway-jewellery.com formą płatności.
5. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od Wartości Do Wykorzystania, różnica określa wartość Karty Podarunkowej po Transakcji. Żadna kwota nie może być w takim przypadku wypłacona Użytkownikowi jako „reszta” lub spieniężenie pozostałej po dokonaniu Transakcji wartości Karty Podarunkowej. Użytkownik otrzyma nową kartę z pozostałą kwotą do wykorzystania.
6. Karta Podarunkowa może być używana w okresie ważności podanym na karcie.
7. W przypadku utraty Karty Podarunkowej możliwa jest blokada bonu. Blokady dokonuje Sprzedawca na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Użytkownika za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonicznym: 606987379 lub wiadomości e-mail na adres: sklep@myway-jewellery.com . AMANO nie odpowiada za transakcje dokonane przez okazicieli Karty Podarunkowej przed dokonaniem zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym zablokowania Karty Podarunkowej jest podanie przez Użytkownika numeru kodu rabatowego (widniejącego na Karcie).
8. Sklep internetowy www.myway-jewellery.com ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:
a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
b. braku odpowiednich środków - Wartości Do Wykorzystania - na Karcie Podarunkowej
9. Zwrot przez Użytkownika towarów lub usług nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie www.myway-jewellery.com. Zwrot pieniędzy za zwrócone produkty następuje w formie elektronicznej na Kartę Podarunkową w postaci nowej Karty Podarunkowej. Zwrot pieniędzy powoduje odnowienie ważności Karty Podarunkowej.
10. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej, Użytkownik zgłosi powyższe do AMANO za pośrednictwem infolinii pod numer telefonu 606987379 lub wiadomości e-mail na adres: sklep@myway-jewellery.com.
11. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez AMANO w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Użytkownika. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy bądź mailowo na adres: sklep@myway-jewellery.com.
 
V. Postanowienia końcowe

§ 6

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Klient przez wpłatę środków pieniężnych za Karty Podarunkowe, a Użytkownik przez przyjęcie Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, nie wnosi zastrzeżeń co do jego treści i zobowiązuje się go przestrzegać.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.myway-jewellery.com/regulamin-kart-podarunkowych Sprzedawca ma obowiązek przekazania Klientowi Regulaminu w formie pisemnej.
4. AMANO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny. O zmianach AMANO poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej sklepu pod adresem www.myway-jewelley.com. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów lub Użytkowników.